zoomin zoomout pan distance surface linkit query_by_point   Previous Next  

Mapsize:

  
Current scale: 1:83 470
Coord (m): %s / %s
JavaScript must be enabled to use CartoWeb
Loading message
Approx. distance : %s m
Approx. area : %s m²

scalebar_alt


Slúži len pre informatívne použitie. Neslúži pre právne úkony. Akékoľvek územno plánovacie
informácie slúžiace pre prípadnú investičnú činnosť sú poskytované výhradne písomnou formou.

Powered by CartoWeb 3.5.0
© ÚHA mesta Banská Bystrica • © SWAGIS • Aktualizácia: august 2010
counter

  

Scale

Shortcuts

expand tree   close tree     uncheck all
Všeobecné Ulice
Ortofotomapa
Katastrálna mapa Hranice KÚ
+ Katastrálna mapa C
Budova murovaná, betónová...
Budova drevená
Dvor, ostatná stav. plocha
Záhrada
Orná pôda
Lúka
Park, okrasná záhrada
Lesná pôda bez rozlíšenia
Neplodná pôda
Vodná nádrž
Kostol
Cintorín
Doplnková kresba 1006
ÚPN Aglomerácie Územný plán agl. 1976
+ Zmeny a doplnky
obytné plochy
plochy vybavenosti
polyfunkčné zóny
verejná zeleň a biokoridory
skládka TKO
plochy rekreácie
plochy záhradkárskych osád
Cintoríny
Verejnoprospešné stavby
Hranica riešeného územia
komunikácie zberné - návrh
komunikácie obslužné - návrh
vylúčené komunikácie
verejnoprospešné stavby
viacúčelový tunel
heliport
0-té tlakové pásmo
elektrifikácia trate BB-ZV
odkanalizovanie
plynofikácia
rekonštrukcia el. rozvodov
lokálne informácie
ÚPN CMZ Hranica CMZ
ÚPN CMZ 1977
Hranice zmien a doplnkov
+ Zmeny a doplnky
Bakoššova - regulatívy
Bakoššova - urbanizmus
BlokX - regulatívy
BlokX - urbanizmus
Hronské predmestie - urb
Hronské predmestie - reg
Hurbanova I - doprava
Hurbanova I - urbanizmus
Hurbanova II - regulatívy
Hurbanova II - urbanizmus
Hušták-Belveder - reg
Hušták-Belveder - urb
Hušták-Belveder H - reg
Hušták-Belveder H - urb
Kollarova - navrh
Kollarova - komplex
Kúria
Murgašová - reg
Murgašová - urb
Murgašová 2 - reg
Murgašová 2 - urb
Nám. Ľudovíta Štúra - reg
Nám. Ľudovíta Štúra - urb
Nám. Slobody - polyf. - reg
Nám. Slobody - polyf - urb
Nám. Slobody - reg
Nám. Slobody - urb
Národná ulica Urpín
Petelenova - regulatívy
Petelenova - urbanizmus
Prior - reg
Prior - urb
Rudlovský potok - reg
Rudlovský potok - urb
Trosky - regulatívy
Trosky - urbanizmus
Zonálne ÚPN Hranice riešených lokalít
Zmena nad pôv. riešením
Centrum rekr. Králiky
Sídl. oslobod. - Magurská ul.
Sídlisko osloboditeľov
Pršianska terasa - urbanistika
Pršianska terasa - regulatívy
Pršianska terasa a1 - reg.
Pršianska terasa a1 - urb.
Pršianska terasa 5c - reg.
Pršianska terasa 5c - urb.
Úprava smernej časti Hranice riešených lokalít
Blok 16
Tajovského ulica
ÚPP + Biokoridory
+ Biokoridory
Biokoridory miest. významu
Biokoridory reg. významu
Biokoridory nadreg. významu
Pufračná zóna
Ekol. významné segmenty
Izochróny hlučnosti
+ BPEJ
0
5
6
7
8
9
+ Pôdne typy
Rendziny
Fluvizeme
Kambizeme
Pamiatková rezervácia Hranica pam. rezervácie
Upside Downside  
Podľa ulice

Id recentering
Layer to center on
Comma separated id's

Podľa čísla parcely
Katastrálne územie
Číslo parcely:
 
  • V prípade, ak sa v mape nezobrazia údaje, nie je to chyba, len je nevhodná mierka pre ich zobrazenie
  • Pri nájazde kurzora nad jednotlivé nástroje v nástrojovej lište sa zobrazí bublinková nápoveda
  • Funkciu zväčšenia mapového výrezu je možné použiť kliknutím na miesto, ktoré chcete zväčšiť, alebo ťahom označiť obdĺžnik pre zväčšenie
  • Ak vám nevyhovuje veľkosť mapy, je možné ju zmeniť podľa vopred definovaných veľkostí
  • Použitím tlačítka Dotaz a kliknutím do mapy sa pod mapou zobrazia všetky dostupné informácie o mapových prvkoch vo všetkých zapnutých vrstvách
  • Po akejkoľvek zmene v nastavení vrstiev je potrebné obnoviť mapu tlačítkom Obnoviť
  • Zobrazované informácie na mapovom serveri sú výsledkom viacerých kvalitatívne odlišných mapových podkladov, ktorých presnosť je vzhľadom na mierku a vek podkladu odlišná
  • Kompletný návod na použitie je možné pozrieť TU
Relative Brightness
R
Red
G
Green
B
Blue
H
Hue
S
Saturation
L
Luminance
close COLOR Relative Brightness:

Modify current picked color brightness, from the current color up to black. Click will update the temporary color area. Releasing the click will modify the final color area.

Red, Green, Blue sliders:

Modify current picked color RGB. Click will update the temporary color area. Releasing the click will modify the final color area.

Red, Green, Blue input:

Inputed RGB value will update both the temporary and final color area.

#hexvalue input:

Inputed #hexadecimal color code will update both the temporary and final color area.

close