Mesto Banská Bystrica


v zastúpení primátora mesta Mgr. Ivana Saktora., ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle § 16,18 Zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov


O Z N A M U J E


v súlade s ustanovením §-u 21 odst.3, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov


PREROKOVANIE "KONCEPT ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BANSKÁ BYSTRICA"
v lehote od 23.07.2008 do 23.10.2008


Oznámenie o prerokovaní Konceptu je zverejnené na úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica, na internetovej stránke Mesta Banská Bystrica, v jednotlivých mestských častiach na informačných tabuliach a v médiách.
"Koncept územného plánu mesta Banská Bystrica" je vystavený na verejné nahliadnutie v rokovacej miestnosti Klientského centra v budove Mestského úradu v Banskej Bystrici, ul. ČSA 26, Banská Bystrica v úradných hodinách Po-Št od 7,30 do 17,00 v Pi od 7,30 do 16,00 hod.. V dňoch 13. augusta 2008, 20. augusta 2008 a 10.septembra bude možné do „Konceptu“ nahliadnuť v priestore Klientského centra až do 23,00 hod.
Koncept je zároveň zverejnený na internetovej stránke Mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk po dobu 90 dní odo dňa oznámenia, t.j.od 23. 07. 2008 do 23. 10. 2008.


Verejné prerokovanie Konceptu Územného plánu Mesta Banská Bystrica
sa uskutoční dňa 10. septembra 2008 (streda)


- Pre dotknuté obce, samosprávny kraj, dotknuté orgány, organizácie a samosprávu vo veľkej sieni Mestského úradu Banská Bystrica , ČSA 26, I. posch. o 10,00 hod.
- Pre verejnosť, pre právnické a fyzické osoby sa verejné prerokovanie uskutoční dňa 10. septembra 2008 o 17,00 hod. v objekte ECC na Nám.Slobody (bývalý Dom kultúry vo veľkej sále). Oboznámenie širšej verejnosti s Konceptom Územného plánu mesta Banská Bystrica sa uskutoční podľa volebných obvodov nasledovne:

  • centrum - ZŠ Bakossova dňa 22. septembra 2008 o 17,00 hod.
  • Radvaň - ZŠ Radvanská dňa 23. septembra 2008 o 17,00 hod.
  • Sásová - ZŠ Sitnianska dňa 24. septembra 2008 o 17,00 hod.
  • Fončorda - ZŠ Spojová dňa 25. septembra 2008 o 17,00 hod.
    Vyzývame verejnosť, fyzické a právnické osoby na území mesta, aby sa ku Konceptu Územného plánu Mesta Banská Bystrica vyjadrili písomnou formou. Vyjadrenie treba doručiť na adresu Mesta Banská Bystrica, ul. ČSA 26, Banská Bystrica v termíne do 90 dní odo dňa zverejnenia návrhu t.j. do 23.10.2008, v prípade poštového podania je potrebné písomné stanovisko zaslať tak, aby bolo doručené na úrad v stanovenej lehote do 23.10.2008.